Page 23 - Beekse Hoek - Vier levensloopbestendige woningen
P. 23

 BOUWBESCHRIJVING
Algemeen
De woningen worden aangesloten op het waterleiding-
en elektriciteitsnet, alsmede op het gemeenteriool.
De aansluitkosten zijn in de koopsom opgenomen. De leidingen en installaties worden aangebracht volgens de daarvoor geldende voorschriften door erkende installateurs.
Door de energiebedrijven kunnen (ten diensten van centraal antenne systeem, telefoon en elektra) op of nabij de erfafscheiding resp. gevel, de door de diensten benodigde kasten en/of trafogebouwtjes geplaatst worden. De aansluit- kosten van de telefoon, cai en glasvezel zijn niet in de koopsom opgenomen.
De kleuren en materialen van metselwerk, voegwerk, dakbedekking, e.d. worden door de architect bepaald.
De woningen worden gebouwd volgens de voorschriften en garantieregeling conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2021.
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, denk daarbij aan extra leidingkokers etc. , mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid van de woning. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot vragen van vergoeding van mindere of meerdere kosten.
De ondernemer zal de wijzigingen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, registreren op een erratum en deze opsturen naar de verkrijger.
Peilen en maten
Het peil (P=0) waaruit alle hoogtes worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De hoogte van het peil wordt door Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Barneveld vastgesteld.
RUWBOUW
Grondwerk
Voor het maken van de funderingen, leidingen, verhardin- gen en het op hoogte brengen van het terrein worden de benodigde ontgravingen en aanvulling verricht. De bodem- afsluiting van de kruipruimte bestaat uit schoon zand. De tuinen worden vrij van bouwvuil opgeleverd op een hoogte van ca. 150 mm minus peil aan de tuingevel. De tuinaanleg dient door de koper zelf geregeld te worden.
Buitenriolering
De buitenriolering is een gescheiden rioolsysteem, namelijk een vuilwater- en een schoonwatersysteem. Het vuilwatersysteem wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het systeem wordt belucht, is voorzien van ontstoppings- mogelijkheden en wordt uitgevoerd in PVC.
Het schoonwatersysteem (hemelwaterriool)
wordt aan de achterzijde gekoppeld aan een regenton van 250 liter, de overloop van de regenton wordt aan de voorzijde van het kavel gekoppeld aan een ondergrondse waterberging van 1 m3.
De hemelwaterafvoer aan de voorzijde wordt rechtstreeks gekoppeld aan de ondergrondse waterberging. De overloop van de ondergrondse waterberging geschied door blad- vangers in de hemelwaterafvoeren aan de gevel. De overloop wordt dan bovengronds afgevoerd. De ondergrondse waterberging bevindt zich op eigen kavel. Hier dus rekening houden met eventueel planten van bomen.
Fundering
De woningen worden gefundeerd op mortel schroefpalen met een prefab betonnen balkenrooster. De constructie wordt in overeenstemming met de tekeningen en bereke- ningen van de constructeur uitgevoerd.
Lijm-­en­metselwerken
De dragende binnenwanden worden uitgevoerd in kalkzandsteenlijmelementen, dikte en sterkteklasse con- form de tekeningen en berekeningen van de constructeur.
De woningscheidende wanden worden deels uitgevoerd in kalkzandsteenlijmelementen, dikte en sterkteklasse con- form de tekeningen en berekeningen van de constructeur.
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken of verdiepingshoge elementen.
De buitengevels van de woningen welke uitgevoerd worden in schoonmetselwerk bestaan uit een waal- formaat baksteen. Het voegwerk van de schoonmetsel- werk-gevels wordt uitgevoerd als een zandcementvoeg. De definitieve opgave van de voegkeuze en kleur wordt door de directie bepaald.
Bij de woningen worden er onder de raamkozijnen betonnen raamdorpels op het metselwerk aangebracht. Daar waar dat op de technische verkooptekeningen staat aangegeven worden betonnen spekbanden en diverse nestkasten in het metselwerk aangebracht. Voor deze nestkasten geldt een instandhoudingsverplichting.
Isolatievoorzieningen
In de spouw van de gevels van de woningen worden steenwolplaten of gelijkwaardig materiaal aangebracht met een isolatiewaarde van Rc= 4,2 m2 k/w waardoor de totale gevelopbouw een Rc-waarde heeft van 4,7 m2 k/w. De aansluiting van de dakplaten op de muurplaten wordt afgedicht.
Vloeren
De begane grondvloer van de woningen wordt uitgevoerd als een geïsoleerde betonvloer, met een isolatiewaarden van Rc = 3,7 m2 k/w.
De overige verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer.
Houten dakelementen
De dakconstructie van de hellende daken bestaat uit geïsoleerde dakelementen, deze dakelementen hebben een isolatiewaarde van Rc = 6,3 m2 k/w.
Onder de schuine dakvlakken bevinden zich staande knieschotten, deze hebben een constructie functie, derhalve mogen hieraan geen wijzigingen worden aangebracht. De dakelementen worden onafgewerkt opgeleverd.
23
 BEEKSE HOEK KOOTWIJKERBROEK
 
   21   22   23   24   25